Дослідження властивостей функції і побудова її графіка

Алгебра 11 класс

Сейчас 62 гостей онлайн

Для того щоб дослІДити функцІЮ дослідження властивостей функції і побудова її графіка, треба:

1) знайти область визначення дослідження властивостей функції і побудова її графіка;

2) знайти область значень дослідження властивостей функції і побудова її графіка;

3) дІЗнатися про парнІСть чи непарнІСть ФункцІЇ дослідження властивостей функції і побудова її графіка;

4) з’ясувати, чи є функцІЯ перІОдичною;

5) знайти нулІ ФункцІЇ; точки перетину графІКа з осями координат;

6) визначити промІЖки, на яких функцІЯ дослідження властивостей функції і побудова її графіка зберІГає знак;

7) визначити промІЖки монотонностІ;

8) визначити точки екстремумІВ та екстремуми;

9) визначити асимптоти графІКа;

10) дослІДити поведІНку ФункцІЇ поблизу «особливих» точок та при великих за модулем значеннях х;

11) побудувати ескІЗ графІКа ФункцІЇ.

Нужно скачать сочинение по теме » Дослідження властивостей функції і побудова її графіка? Жми и сохраняй

 • Функції y=[x] та y={x}
 • Алгебра 10 класс Сейчас 56 гостей онлайн Розглянемо функції і . — ціла частина x. Ціла частина числа — це найбільше ціле число, яке не перевершує x. Наприклад: ; ; ; ; ; ; . На рисунку зображена функція : — дробова частина x. Наприклад: ; ; ; ; ;; ; . На рисунку зображена функція :
 • Ірраціональні нерівності
 • Алгебра 10 класс Сейчас 60 гостей онлайн Приклади 1) Відповідь: . 2) Відповідь: .
 • Иррациональные неровности
 • Алгебра 10 класс Сейчас 60 гостей онлайн Примеры 1) Ответ: . 2) Ответ: .
 • Функції та графіки
 • Тему «Функції» описано в розділі «Ал­ге­бра, 8 клас». Функція може задаватися описом, ТаБлицею, графіком, формулою тощо. Область визначення функції зручно записувати за допомогою числових проміжків. Приклади 1) ; ; 2) ; ; 3) ; ; 4) ; . Пояснимо, як ми знайшли область визначення в осТаНньому прикладі. Функція визначена для тих і тільки тих значень x, які є
 • Екстремуми функції
 • Алгебра 10 класс Сейчас 56 гостей онлайн Точку x0 називають Точкою мінімуму Функції, а саме число — Мінімумом Функції, якщо існує інтервал , , на якому функція визначена і для всіх із цього інтервалу. Точку називають Точкою максимуму Функції, а саме число — Максимумом Функції, якщо існує
 • Перетворення графіків функцій
 • Сейчас 63 гостей онлайн 1. Графіки Функцій і є симетричними відносно осі Ox. 2. Щоб побудувати графік функції , треба графік функції розтягнути від осі Ox в k разів, якщо , або стиснути його в k разів до осі Ox, якщо . 3. Щоб побудувати графік функції , треба графік
 • Парність функції
 • Алгебра 10 класс Сейчас 58 гостей онлайн Функція називається Парною, якщо: 1) ; 2) . У парних функцій протилежним значенням аргументу відповідають рівні значення Функції. Графік парної Функції симетричний відносно осі Oy. Функція називається Непарною, якщо: 1) ; 2) . У непарних функцій протилежним значенням аргументу відповідають протилежні значення Функції. Графік непарної Функції симетричний відносно початку координат. Приклади 1) ; — симетрична відносно