My School 2 (моя школа)

Усна тема по англійській мові з перекладом: My School

My School 2

At the age of 6 or 7 all boys and girls go to school. I go to school too. The number of my school is 338. Our school is large and light. It is neither old nor new. There is a schoolyard around it. It is a pity, but there are no flowers near the school. You can see a sportsground behind the school.

Sometimes we have physical training lessons there. Our school has got three floors. There is a workshop on the ground floor.

It is big. There are all kinds of tools and machines there. The boys of our school have a wood-work room too. They learn to make things of wood in this room. There is a room for manual work for girls. It is not on the ground floor, it is on the second floor. There are some computer classes, and pupils like such school subjects as Computing. If you enter the school and go to the left you see a dining-room. Here pupils and teachers have their breakfast and dinner. The dining-room is a clean one. There are many nice pictures on the walls. There is a gymnasium near the dining-room. All pupils like to go there, because they like physical training lessons. Our school has got a library.

It is on the ground floor too. There are a lot of interesting new and old books in it. But our library has no reading-room. Our school has got many classrooms. We have got two English classrooms. History, Geography and Physics classrooms and others.

They are big and light and each of them has got two large windows with green curtains, flowers on the window-sills, a bookcase near the door, the blackboard on the wall. The teacher's table with many books on it is situated not far from the blackboard.

There are twenty desks and some comfortable chairs in the classrooms. There is a TV set in each classroom. Sometimes it is used during the lessons. There is a school hall on the second floor where meetings and conferences take place. We organize concerts, parties when we celebrate our holidays. Pupils of our school sing songs and dance modern and folk dances and perform some plays there.

The last bell is organized at our school in a proper way. It is a very remarkable day in the life of all the pupils. The pupils of the first form and the pupils of the eleventh one are preparing for this day with great pleasure. The teachers' room is on the second floor. There are tables and chairs for teachers, a TV set and a telephone there. It is a comfortable and cosy room and the teachers like to spend their free time in it. I like my school. I go there and get knowledge.
Переклад тексту: My School 2

У віці 6 років або 7 всіх хлопчиків і дівчинки йдуть у школу. Я йду в школу також. Число моєї школи - 338. Наша школа є великою й легкою. Це ні старо, ні ново. Є шкільний двір навколо цього. Жаль, але біля школи немає ніяких квітів. Ви можете бачити спортивну площадку за школою.

Іноді ми маємо фізичні навчальні уроки там. Наша школа має три поверхи. На першому поверсі є симпозіум.

Це є більшим. Є всі види інструментів і машин там. Хлопчики нашої школи мають кімнату роботи з дерева також. Вони вчаться робити речі лісу в цій кімнаті. Є кімната для ручної роботи для дівчинок. Це не перебуває на першому поверсі, це перебуває на другому поверсі. Є деякі комп'ютерні класи, і учні як такі шкільні предмети як Обчислення. Якщо Ви входите в школу і йдете ліворуч, Ви бачите вітальню. Тут учні й викладачі снідають і обід. Вітальня - чистий. На стінах є багато гарних картин. Біля вітальні є гімназія. Всі учні люблять піти туди, тому що вони люблять фізичні навчальні уроки. Наша школа має бібліотеку.

Це перебуває на першому поверсі також. Є багато цікавих нових і старих книг у цьому. Але наша бібліотека не має ніякого читального залу. Наша школа має багато класних кімнат. Ми маємо дві англійських класних кімнати. Історія, Географія й класні кімнати Фізики й інші.

Вони є більшими й легенями, і кожний з них має два більших вікна із зеленими фіранками, квіти на підвіконнях, книжковий шафа біля дверей, дошка на стіні. Стіл викладача з багатьма книгами по цьомуе розташований недалеко від дошки.

Є двадцять столів і деякі зручні стільці в класних кімнатах. У кожній класній кімнаті є телевізор. Іноді це використовується протягом уроків. Є шкільний зал на другому поверсі, де зустрічі й конференції мають місце. Ми організовуємо концерти, сторони, коли ми святкуємо нашу відпустку. Учні нашої школи співають пісні й танцюють сучасний і народний танці й виконують деякі ігри там.

Останній дзвінок організований у нашій школі належним способом. Це - дуже чудовий день у житті всіх учнів. Учні першої форми й учнів одинадцятого готуються протягом цього дня з більшим задоволенням. Кімната викладачів перебуває на другому поверсі. Є столи й стільці для викладачів, телевізора й телефону там. Це - зручна й зручна кімната, і викладачі люблять проводити їхній вільний час у цьому. Я люблю мою школу. Я йду туди й одержую знання.

Нужно скачать сочинение по теме » My School 2 (моя школа)? Жми и сохраняй

 • My school
 • I*m a pupil of a specialized English school number 1210. This school was founded in 1963, so this year it celebrated its 40 anniversary. Many pupils have been working there since that time. Let me told you some words about my school. If a foreign delegation comes to our school, I*ll
 • A day at an Russia school
 • It is Monday morning. Soon it will be 9 o"clock and the boys and girls are coming to school after Saturday and Sunday which are free days. Some of them are walking to school, and some come on their bicycles. Others, who live very far from the school, come by
 • My School 2 (моя школа)
 • Устная тема по английскому языку с переводом: My School My School 2 At the age of 6 or 7 all boys and girls go to school. I go to school too. The number of my school is 338. Our school is large and light. It is neither old nor new. There is
 • My School (Моя школа)
 • My School The school where I studied is situated not far from my house. It's a modem four-storeyed building of a typical design. In front of the school there is a big sportsground, behind it there is a small garden with beautiful flower beds. Here on the sportsground pupils have their
 • My School (2)
 • My school is a three-storeyed building. It is quite big with sport ground behind it, inside swimming pool. On the groundfloor there are the classrooms for the primary- School pupils, workshops, library. There are all kinds of tools and machines in the workshops. The boys of our school have a woodwork room too. There is a
 • My School 1 (моя школа)
 • Усна тема по англійській мові з перекладом: My School My School 1 I have just finished school number... My school is (not) very new and modem and (but) it is very conformable and all the pupils like it very much, it is really home for everyone, who studies there. It has three
 • My School (Моя школа)
 • My School The school where I studied is situated not far from my house. It's a modem four-storeyed building of a typical design. In front of the school there is a big sportsground, behind it there is a small garden with beautiful flower beds. Here on the sportsground pupils have their